331

อารักขาพืช

สถานีวิจัย (AgSolution Farm)

สถานีวิจัยแห่งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสนับสนุนและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกค้า เกษตรกร ตลอดจนถึงภาคการเกษตรของประเทศไทย

สถานีวิจัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อารักขาพืชคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็น วัชพืช โรคพืชและแมลงศัตรูพืช ซึ่งปัจจัยดังกล่าวกระทบโดยตรงถึงปริมาณและคุณภาพของผลผลิตของเกษตรกร ซึ่งสถานีวิจัยนี้ จะเป็นหนึ่งในความริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าและเกษตรกรได้ ซึ่งสถานีวิจัยของเรา ตั้งอยู่ ณ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

MD ASF Image
ASF Image
ASF1 Image
ASF2 Image