91

อารักขาพืช

อ้อย

พืชที่ต้องการการดูอย่างดีอีกพืชหนึ่ง เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยมักพบปัญหาการจัดการวัชพืชในไร่ ซึ่ง BASF ขอนำเสนอโปรแกรมการฉีดพ่น เพื่อจัดการกับวัชพืช เช่น วัชพืชใบแคบ ใบกว้างและ กก