276

อารักขาพืช

มันฝรั่ง

พืชอาหารที่สำคัญอีกพืชหนึ่ง ซึ่งโปรแกรมการดูแลรักษาจะมุ่งเน้นไปในการป้องกันกำจัดโรคพืชอันเกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบไหม้

Farmbook - มันฝรั่ง (Potato)
Potato Solution Image