276

อารักขาพืช

พืชอาหารที่สำคัญอีกพืชหนึ่ง ซึ่งโปรแกรมการดูแลรักษาจะมุ่งเน้นไปในการป้องกันกำจัดโรคพืชอันเกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบไหม้

Potato Solution Image