76

อารักขาพืช

ข้าวโพด

ปัญหากวนใจเกษตรกรจะได้รับการแก้ไขด้วยโปรแกรมการฉีดพ่นในข้าวโพดซึ่งแก้ปัญหาวัชพืชและโรคพืชรบกวน เช่น การกำจัดวัชพืชในระยะเริ่มต้น และ การป้องกันกำจัดโรคใบไหม้แผลใหญ่ ในข้าวโพด

Farmbook - ข้าวโพด (Corn)