41

อารักขาพืช

พริก

โปรแกรมการฉีดพ่นในพริก มุ่งเน้นการป้องกันกำจัดโรคพืชในพริก เช่น โรคแอนแทรคโนส หรือ โรคกุ้งแห้ง เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจว่าพริกไร้โรคผลผลิตได้คุณภาพ

Farmbook - พริก (Chili)